بازدید از مراکز آموزشی کشور کره جنوبی

بازدید از مراکز آموزشی کشور ترکیه

بازدید از مراکز آموزشی کشور مالزی

موزه لور پاریس

کشور فرانسه

دکتر اسدی